Skip to Content

2010 - 2013 aasta Mesindusprogrammi juhtkomisjon alustas tööd

19. oktoobril 2010 toimus Põllumajandusministeeriumis mesindusprogrammi „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ juhtkomisjoni esimene istung. Eelnimetatud mesindusprogramm on koostatud koostöös Põllumajandusministeeriumi, Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu ja Saaremaa Meetootjate Ühinguga. Programm on saadetud Põllumajandusministeeriumi poolt EL komisjonile 14.04.2010 ja EL Komisjoni poolt on heakskiitev otsus saadud 14.09.2010. Äsja alanud mesindussektori arengute toetamise programm on järjekorras kolmas, mida rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Vabariik.  Juhtkomisjoni koosseis kinnitati täna 20. oktoobril põllumajandusministri käskkirjaga nr 123. Alanud  programmi juhtkomisjon on võrreldes eelmiste programmide juhtkomisjonide koosseisudega  mesinike esindajate kaasatuse poolest laiapõhjalisem.  Esimesel istungil kinnitati juhtkomisjoni protseduurireeglid, mis sisaldavad töökorda, ülesandeid ja otsuste vastuvõtmise korda. Juhtkomisjon on järelevalve organ, kes täidab programmist tulenevaid ülesandeid: jälgib mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmete efektiivsust ja kvaliteeti; arutab tegevuskavade ja tegevusaruannete põhjal strateegilisi suuniseid ja prioriteete ning korraldab vahehindamisi vähemalt korra poolaastas. Juhtkomisjoni tööd juhib Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.  Eilsel istungil arutati ja anti hinnanguid projektijuhi poolt esitatud tegevuskavale esimeseks poolaastaks, mis hõlmab ajavahemikku september 2010 kuni veebruar 2011. Mesindusprogrammi juhib ja vastutab programmist tulenevate ülesannete täitmise ja tulemuslikkuse eest projektijuht Aivar Raudmets (mesindusprogramm@gmail.com).  Juhtkomisjoni tööga seotud dokumendid (sh vastuvõetud otsused) avalikustatakse mesindusprogrammi kajastaval veebilehel.Marje Riis tänab Saaremaa Meetootjate Ühingut usalduse eest esindada ühingut ja osaleda

juhtkomisjoni töös.Autor: Marje Riisartikkel | by Dr. Radut