4.0. Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö

Meetme peaeesmärk on mesilasperede arvukuse ja meetootmise potentsiaali suurendamine Eestis. Euroopas ja Põhjamaades on levinuimad kaks rassi (carnica ja ligustica) ja üks ristandtõug (buckfast); mõlemaid peetakse ka Eestis. Tõuparanduse eesmärk on mesilaste toodanguvõime, haiguskindluse, talvekindluse ja (sülemlemis) käitumise parandamine, eri tõugude ja liinide võrdlev hindamine, paremate valimine ja paljundamine eelkõige tõumesilates, asjakohaste tehnoloogiliste võtete ja põhimõtete levitamine mesinike hulgas.

Konsultatsioone annab meetme juht, Saaremaa Meetootjate Ühingu, juhatuse liige Aimar Lauge aimar.lauge@gmail.com +372 5665 6533

Mesilasemade kasvatamine

Mesilasemade  nn.  kunstlikul  kasvatamisel  on  levinuimaks  meetodiks töölisvaklade ümbertõstmine kärjekannudest kupualgetesse. Seda meetodit nimetatakse vageldamiseks. Vageldatakse enamasti 1 ööpäeva vanuseid töölisvaklu. Kaasajal kasutatakse selleks peamiselt plastist kupualgeid, kuhu vageldusnõelaga asetatakse  töölisvagel.  Kunst-kupualgeid  on  soovitav  enne  vageldamist  hoida mesilasperes, kus töömesilased neid eelnevalt puhastavad. Enne puhastamist on mesinikul soovitav panna iga kupu põhja tilgake mett, mille mesilased  ära  söövad,  tehes  samas  kupud  puhtaks  ning  poleerides  neid  seest taruvaiguga.

Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames.

LOE EDASI: MESILASEMADE KASVATAMINE(pdf)

VABANDAME!
Väiketrükise "Mesilasemade kasvatus" I osas on ilmnenud
viga. Leheküljel 19 pildi all olev nimetus "aseemakupp" on vale. Õige on
"Sülemikupp".
Veebiversioonis on viga parandatud.

Trükise koostajadManusSuurus
mesilasemade_kasvatamine.pdf955.2 KB

Mesilasperede tegemine

Mesilasperesid on vaja teha juurde erinevatel põhjustel: kas talvel hukkunud
perede asemele on vaja uusi või on soov mesilat laiendada. Või
ollakse kimpus sülemlemisega ja püütakse nii sülemlemist ära hoida.
Varuperesid tehakse ka talvekahjude ja emadepuuduse ennetamiseks.
Samuti on mesilasperede müük üks viis, kuidas mesilasse lisatulu saada.
Selles brošüüris vaatame perede tegemise enamlevinud mooduseid
ning otsime vastuseid, millal ja milliseid neist kasutada.
Kaasaegses mesilas on enamasti kasutusel korpustarud, ja brošüüri
kirjutamisel on aluseks võetud just need. Loomulikult saab samu võtteid
kasutada ka lamavtarudes.

Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames.

LOE EDASI: Mesilasperede tegemine(pdf)

ManusSuurus
mesilasperede_tegemine_2013.pdf9.62 MB

Väljavõte aruandest programmi 4meetme 1. aasta kokkuvõtte kohta perioodil 01.09.2010 – 31.08.2011

Meetme      4  arendustegevust    juhtis töövõtulepingu  alusel    Aimar  Lauge,  kellega  sõlmiti  leping  06.01.2011.a. vastavalt Juhtkomisjoni otsusele lubada alustada 4. meetme tegevuskava täitmist.

Tõuparandustöö  meetme         osas  oli  aruandeperioodil   1.aasta  II  poolaastal   kavandatud    peamiselt ettevalmistavad     tegevused   kevad-suviseks     aktiivseks  mesindushooajaks      ja  vastavateks   meetme raames  toimuvateks  praktilisteks  tõuparanduse  arendustöödeks.  Sealjuures  koostas  meetme   juht tõuparandustöö alase tegevuskava  1. aasta ulatuses, kavandades nii eeldatavate arendustööde sisu kui ka täitjad, samuti täitmist vajavad põhitegevused.  

4. Meetme aruandeperioodi 01.03 – 31.08.2011.a. tegevused olid vastavalt esitatud
tegevusaruandele järgmised:
    1.     Tõuparandustöö         keskuste      ja    tõumesilate      väljaselgitamine       ning     nende  
        väljaarendamiseks vajalike puhaspaarumisalade leidmine 2011 aasta kevad-suveks.

             *       Buckfasti tõumesila, vastutav isik Aimar Lauge. Puhaspaarlaks Kesse laid  - on kasutusel toimiva paarlana.
             *       Itaalia tõumesila, vastutav isik Jaanus Tull. Suvel    2011   toimus   paarumisala    testimine   Eeriksaare    poolsaarel,   Saaremaal    ja Piirissaare   saarel.   Eeriksaare   poolsaar   ei   sobi   puhaspaarlaks,   kuna   mesilasema paarus. Käidud sai ka Kihnus, kuid see osutus logistiliselt liiga kaugeks.  Puhaspaarlaks Piirissaare saar – kõigi eelduste kohaselt on võimalik kasutusele võtta alates   kevad-suvi  2012.  Piirissaare  puhul  on  küsimus  kohalikult  omavalitsuselt  loa saamises.
             *       Kraini tõumesila, vastutav isik Priit Pihlik. Puhaspaarlaks Abruka saar – plaanis hakata kasutama kevad-suvel 2012.
    2.      Tõumaterjali      paljundamiseks        vajalike    Apidea      paarumistarude        üleandmine tõumesilatele.
        Paarumistarud anti üle järgmiselt:
        Buckfasti tõumesila  162tk
        Itaalia tõumesila 230tk
        Kraini tõumesila  108tk
    3.      Mesilasperede arvukuse suurendamise taktika ja uute mesilasperede tootmise tehnoloogiliste võtete kohta vastava õppe/teabematerjali kogumise ja koostamisega. Tööga jätkatakse 2.aasta I poolaastal.
    4.      Tõumesilatele ühtse tõuparandusalase tegevusjuhendi  ja töökorralduse  aluste väljatöötamisega alustamine.
        Tööga jätkatakse 2.aasta I poolaastal. 2012 kevad-suvi
    5.      4. meetme töögrupi koosolek ja Itaalia tõumesila külastamine.
        Koosolek toimus 25.03.2011 Tartus, Itaalia tõumesilas. Päevakorras olid
        1) Vaatlusmesilate tingimuste ja eeskirjade ülevaatamine ja täiustamine.
        2) Vaatlusmesilate eeskirjade rakendamine.
    6.      4. meetme töögrupi koosolek ja Kraini tõumesila külastamine.
        Koosolek  toimus  15.04.2011  Tartus,  Soola  1.  Päevakorras  oli  Kraini  mesila  olukorrast  
        ülevaate saamine ja võimalike 4.meetme vaatlusmesilate mesinike väljaselgitamine.
    7.      4. meetme töögrupi koosolek ning Buckfasti tõumesila ja paarla külastamine  
        Koosolek  toimus  18.06.2011  Buckfasti  tõumesilas.  Päevakorras  oli  Buckfasti  tõumesila  
        olukorraga   tutvumine   ja   kogemuste   jagamine,     kohtumine   Maamajanduse   ajakirjanikuga,
        puhaspaarla külastamine.
    8.      Kraini paarla külastamine (Abruka saar).
        Meetme juht külastas Kraini tõumesilat ja tutvus olukorraga 17.06.2011.a.
   9.      Itaalia paarla külastamine (väikesaar, laid veel täpsustamisel) 
        Meetme juht külastas Itaalia tõumesila ja tutvus olukorraga 28.06.2011.a.
    10.      Tõuemade ostmine ja andmine tõumesilatele.
        Suvel  2011.a.  osteti  Taanist  buckfasti  (15tk)  ja  kraini  (15tk)  tõugu  mesilasemad.  Taani
        aretusmesinik     tõi   isiklikult   mesilasemad   Eestisse   16.07.2011.a.   Taani   poolse   itaalia 
        mesilasemade   aretajaga   saadi   kontakt   alles  augusti  algul  Eestit  külastanud  (Vabariiklikul 
        mesinike teabepäeval Padisel) Poul Larseni (Taani emadekasvatajate seltsi esimees) abiga, 
        mille tõttu lükkus mesilasemade ostmine järgmisesse perioodi 2011-2012.
    11.     Vaatlusmesilate väljavalimine ja külastamine. 
        Vastavalt     4.  meetme      vaatlusmesilatele    ja  mesinikele    esitatavatele   tingimustele    ja
        eeskirjadele valiti välja 5 mesilat Eesti erinevates piirkondades.
        Potensiaalsete 4.meetme vaatlusmesilate külastamine toimus 10.06.2011.a.
        Enamusele 4.meetme vaatlusmesilatele viidi buckfasti ja itaalia mesilasemad (olemasolevate
        tõuemade  järglased).  Kuna  kraini  mesilasemad  saabusid  alles  juuli  lõpul,  siis  ajaliselt  ei 
        olnud võimalik nendest mesilasemasid paljundada ja 4.meetme vaatlusmesilatele jagada.
    12.  Vastavalt juhtkomisjoni otsusele osteti veel kasutamata summa eest
        mesilasemadekasvatusinventari. (vt materjalid ja muud kulud alt)
    13.  Suvisel vabariiklikul mesinike teabepäeval Padisel 23.07.2011.a. tutvustas meetmejuht
        4. Meetme tegevusi.

Palgakulu
Vastavalt    töövõtulepingule     maksti    meetmejuhile,     pärast   töö   üleandmise-vastuvõtmise     aktile allakirjutamist esitatud arve alusel, lepingutäitmise tasu II etapi eest perioodil 01.03 – 31.08.2011.a.

Transpordikulu
Aruandeperioodil 01.03.-31.08.2011.a. tasuti meetme juhile  lepinguga seotud tegevuste täitmiseks  isikliku auto kasutamine II etapi transpordikulude katteks sõidupäevikul põhineva aruande alusel.

Materialid, vahendid ja muud kulud
Aruandlusperioodil telliti Taanist kolme tõugu (buckfast, kraini ja itaalia) mesilasemasid. Tellimus õnnestus täita buckfasti ja kraini mesilasemade osas. Vastavalt esitatud arvele osteti 15 buckfast ja 15 kraini tõumesilasema.
Taani  poolse  itaalia  mesilasemade  aretajaga  saadi  kontakt  alles  augusti  algul,  mille  tõttu  lükkus  mesilasemade ostmine järgmisesse perioodi 2011-2012. Vastavalt juhtkomisjoni otsusele telliti veel kasutamata summa ulatuses mesilasemadekasvatusinventari.

Meetme  4  osas   II  poolaasta   kulu   kokku  7456,21  eurot   (116664,34  krooni),  mis   on  38,02  euro (594,86 krooni) võrra suurem planeeritud kulusummast 7418,19 eurot (116069,48 krooni).

Meetme 4 1.aasta kokkuvõte:
Mesindusprogrammi         2010-2013  1.aastal  on  loodud  3  tõumesilat  (tõuparandustöö  keskust),  loomisel  on  tõupuhtad  paarumisalad  vastavalt          kraini,  itaalia  ja  buckfast mesilastele.   Aimar Lauge on teinud ettekandeid ja tutvustanud Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustööd  ning tõuparandust õppe ja teabepäevadel. Sellega võib lugeda meede 4 Mesilasperede arvukuse 
suurendamise arendustöö 1.aasta osas täidetuks.