Skip to Content

Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ tutvustus

Programm on koostatud vastavalt Euroopa Nõukogu

määrusele (EÜ) nr 1234/2007 ja Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 917/2004 mee tootmise ja turustamise arendamiseks Euroopa Liidu liikmesriikides.

„Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ on loodud mesinikele ja mesindusorganisatsioonidele Euroopa Liidu (EL) poolt etteantud tegevuste toetamiseks.

Äsja alanud mesindussektori arengute toetamise programm on järjekorras kolmas, mida rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Vabariik.

Eelnimetatud mesindusprogrammi koostas Põllumajandusministeerium koostöös Eesti Mesinike Liidu, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu ja Saaremaa Meetootjate Ühinguga.

Programm on saadetud Põllumajandusministeeriumi poolt EL komisjonile 14.04.2010 millele EL Komisjoni poolt heakskiitev otsus on saadud 14.09.2010.„Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ koosneb neljast meetmest:

1)Tehniline abi mesinikele ja mesinike ühendustele

2)Varroatoosi tõrje ja profülaktika

3)Meekvaliteedi hindamine ja juhtimine

4)Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö.Tehniline abi mesinikele ja mesinike ühendustele meetme peamine eesmärk on toetada programmi tegevuste elluviimist. Meede jaguneb üheksaks alameetmeteks:

Tehniline teostus, mis hõlmab endas peamiselt projektijuhtimist toetavaid töid mesindusprogrammi elluviimisel.

Koolitajate koolitus, kus oma teadmisi ja oskusi saavad täiendada mesindusspetsialistid, kes peavad loenguid mesinike õppe- ja teabepäevadel.

Vabariiklikud seminarid ja teabepäevad, milledest on saanud Eesti mesindussektori koos käimise ja kogemuste vahetamise traditsioon.

Õppepäevad kohalikes mesinike ühendustes, mida Mesindusprogramm saab toetada ainult teatud ulatuses ja põhiliselt lektoritasudega.

Mesindusprogrammi teabelevi töö, mille peamisteks ülesanneteks on mesinduse infolehe „Mesinik” ja muude trükiste toimetamine ning välja andmine.

Teabelevi võrgustiku toimimise alla kuulub programmi info kajastamine veebis.

Piirkondlik mesilashaiguste seire hõlmab mesilashaiguste seiret Eesti ulatuses, mesinike teavitamist ja juhendamist mesilashaiguste vastu võitlemisel.

Rahvusvahelised nõupidamised ja kongressid, mis on mõeldud erinevatel mesinduskongressidel ja konverentsidel osalemiseks eesmärgiga saada uusi teadmisi ja kogemusi. Selle alameetme raames toimub käesoleval programmi perioodil Tartus 4. - 6. veebruar 2011.a. Põhja- ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakoosolek ja teaduskonverents.

Varroatoosi tõrje ja profülaktika meetme eesmärkideks on vähendada varroatoosi tõttu tekkivaid kahjusid, parandada ja suunata mesilaste varroatoosi vastast vastupanu mesilaste aretustööl. Vähendades perede nõrgenemist ja hukkumist suureneb mesilasperede arv ja meetoodang ning paraneb mesinduse ja mee tootmise tasuvus.

Mee kvaliteedi hindamise ja juhtimise meetme peamiseks eesmärgiks on Eestis toodetava ja turustatava mee kvaliteedi tõstmine, mis aitab arendada ja korrastada meeturgu.

Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö meetme peamine eesmärk on Eestis mesilasperede arvukuse ja meetootmise potentsiaali suurendamine läbi tõuparandustöö. Tõuparandustööga saab parandada mesilaspere olulisi tõuomadusi, milledeks on toodanguvõime, talvekindlus, käitumine ning vastupidavus haigustele.Alanud mesindusprogrammi 2010 – 2013 kogumaksumus 3-ks aastaks on 4 656 000 krooni (EEK), mis on mõeldud EL poolt kinnitatud summade ulatuses etteantud tegevuste toetamiseks. Võrreldes eeslmiste perioodidega 2004 – 2007 ja 2007 – 2010 olid need summad vastavalt 9 767 300 ja 6 770 000 krooni. Siinkohal paneks mesinikele südamele oma mesilasperesid registreerida PRIA loomade registris vastavalt Põllumajandusministri määrusele nr 88 ja sellekohast infot anda statistikaametile sellekohast infot anda, kui nad seda küsivad. Andmete kogumine ei ole seotud maksuametiga. Info on meie kõigi huvides saamaks ülevaadet mesilasperede arvust Eestis. Mesilasperede arvu suurus on ka otseses seoses EL poolt antava toetusega Eesti mesindussektorile.2010 – 2013 aasta Mesindusprogrammi juhtkomisjon

Juhtkomisjon on mesindusprogrammi järelevalveorgan, kes jälgib programmi raames poolaastate kaupa planeeritavaid ja elluviidud tegevusi.19. oktoobril 2010 toimus Põllumajandusministeeriumis mesindusprogrammi „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013“ juhtkomisjoni esimene istung. Juhtkomisjoni koosseis kinnitati 20. oktoobril põllumajandusministri käskkirjaga nr 123. Alanud programmi juhtkomisjon on võrreldes eelmiste programmide juhtkomisjonide koosseisudega mesinike esindajate kaasatuse poolest laiapõhjalisem. Esimesel istungil kinnitati juhtkomisjoni protseduurireeglid, mis sisaldavad töökorda, ülesandeid ja otsuste vastuvõtmise korda. Juhtkomisjon on järelevalve organ, kes täidab programmist tulenevaid ülesandeid: jälgib mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks kasutatavate meetmete efektiivsust ja kvaliteeti; arutab tegevuskavade ja tegevusaruannete põhjal strateegilisi suuniseid ja prioriteete ning korraldab vahehindamisi vähemalt korra poolaastas. Esimesel istungil arutati ja anti hinnanguid projektijuhi poolt esitatud tegevuskavale esimeseks poolaastaks, mis hõlmab ajavahemikku september 2010 kuni veebruar 2011.

Juhtkomisjoni tööd juhib Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup.

Põhjalikumat teavet ja vastuseid tekkinud küsimustele uuest Mesindusprogrammist saab 20-21.novembril toimuvatel vabariiklikel mesinike teabepäevadel Jänedal.

Aivar Raudmets

Eesti mesindusprogramm 2010-2013

Projektijuht

53414067

mesindusprogramm@gmail.comleht | by Dr. Radut