Skip to Content

Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 2. tegevusaasta I poolaasta perioodiks 01.09.2011 – 29.02.2012

   Mesindusprogrammi  2.aasta  I  poolaasta  teabelevitöö toimetamist  ja  trükiettevalmistust  korraldab Katrin  Linask,  kes  tegutseb mesindusprogrammi  raames  töölepingu  alusel.  Teabelevitöid koordineerib mesindusprogrammi projektijuht.
   Praktilise teabelevitööga tegeleb käsunduslepingu alusel Ine Leinuste.
   Mesindusprogrammi  2.  aasta  I  poolaasta  jooksul  on  kavandatud  kolme  Mesinik-lehe,  koos mesindusprogrammi teavet eraldi käsitleva  infolehega, koostamine, trükkimine ja posti teel ning mesindusõppustel  levitamine.  Alates  august  2011  ilmub  infoleht  „Mesinik“  värvi  trükis,  B5 formaadis, 16 leheküljelisena. Kuna eelnevaga seoses on trükkimise kulud kallimad, siis vastavalt võimalustele ja vajadusele jagatakse need Eesti Mesindusprogrammi ja Eesti Mesinike Liidu vahel, mille erinevaid võimalusi kaalutakse.
   Jooksva  töö  käigus  koostatakse  ja  trükitakse  või  paljundatakse  jaotusmaterjalidena mesindusõppustel levitatavaid mesindusalaseid teabematerjale.
   2.aasta  I  poolaasta  kahe  väiketrükise sisu on täpsustamisel. Arutamisel  on  trükis:  mesilaste korjebaasist ja tolmeldamisest ning  tõuaretusest.
   Samas  tuleb  sügistalvist  hooaega  kasutada  2.  aasta  II  poolaastal  ilmuva  kahe  väiketrükise ettevalmistamiseks, millest üks võimalik on varroatoosialane trükis ja teine on täpsustamisel. 
  Erialase kirjanduse ja teabematerjalide osas tellitakse I poolaastal teistest riikidest mesindusalaseid ajakirju (näiteks: American Bees Journal, Ptšelovodstvo, Paseka Rossii) 2011 aastaks ning vastavalt võimalustele ja kogutud informatsioonile ka teistes maades ilmunud teabematerjale. Erialase  kirjandusest  ja  teabematerjalidest  koostatakse  huvipakkuvamate  artiklite  kohta lühikesed
refereeringud,  arvestades  seejuures  vastavust  autoriõigustega.  Lühikokkuvõtted  avaldatakse nõuetekohaselt  mesinik-lehtedes  ja  programmi  veebilehel,  kuhu  lisatakse  vastav  märge  ilmunud perioodika  kohta  ning  selle  kohta,  et  kõikide  ostetud  ajakirjadega  on  võimalik  tutvuda  EML kontoris  kohapeal.  Mesindusprogrammi  2.aasta  jooksul  kaalutakse  ka  ajakirjade  (American  Bee Journal) tellimist veebi versioonis.

Loe edasi: Tegevuskava ja kulude kalkulatsioon 2. tegevusaasta I poolaasta perioodiks 01.09.2011 – 29.02.2012

ManusSuurus
ulevaade_tegevuskava_2011_2012_i_poolaasta.pdf400.06 KB


raamat | by Dr. Radut