Skip to Content

Koolitajate koolituse 2-päevane seminar Jänedal - 15.01.2011 - päevakava

15.-16. jaanuar 2011.a. toimub koolitajate koolituse raames 2-päevane seminar Jänedal. Koolitus on vajalik mesindusspetsialistidele, kes peavad loenguid mesinike õppe ja teabepäevadel.  

Koolitusel õpitakse eelkõige õpetama ning kuulatakse ka uusimat mesindusalast informatsiooni, mida hiljem lektorina  teistele edasi antakse.

Koolitusele on oodatud mesinikud, kes omavad mesindusalaseid  teoreetilisi teadmisi  ja praktilist  kogemust ning kes on juba mesindusalaseid loenguid pidanud, või kel on soovi jagada oma teadmisi ja õpetada  mesindusest huvitatud inimesi õppe- ja teabepäevadel.

Kursusel osalemine on võimalik ainult eelregistreerimise alusel.

Ajakava

Laupäev 15.01.2011  
11.00 Avamine  
11.15 – 13.00 Rühma häälestamine ühisele tegevusele. Enesemääratlemine. Kursuslaste häälestumine õpetaja rollile. Oma oskuste ja teadmiste kaardistamine. Õppimise põhireeglid (soov õppida; keskendumine; vastutus oma õppimise eest jt). Õppimise kavandamine. Hoiakud ja õppimine. Õpitud abitus.                                                                                                                                       
14.00 – 16.00 Mesilaste haigused, seire, tõrje ja ennetamine. (Lektor Arvi Raie) Õiguslikud alused (Loomatauditõrje seadus, Veterinaarkorralduse seadus, Ravimiseadus ja nendest tulenevad õigusaktid); Mesilasperede suremuse ja haiguste järelevalve Euroopas; Mesilate registreerimine ja mesilasperede teatamine PRIA-s; Mesilaste haiguste seire ja tõrjemeetmete rakendamine mesilates; Bioohutusmeetmed ja arvepidamine mesilas (ravimiarvestus); Mesilaste haiguste tõrjeprogramm.


16.15 – 18.15

 

 
Arusaamise osa omandamisel. Mõtestatud ja mehaaniline meeldejätmine.

Kordamine kui tarkuse ema ja kordamine kui tarkuse võõrasema.

Puhkepausid õppimises.
 

 

 
18.15 – 19.15 Seadusandlus ja mesindus. (Lektor Marje Riis)


     
Pühapäev 16.01.2011  
10.00 – 12.00 Sissejuhatus mesilaste tõuaretusse (Lektor Aimar Lauge)  
12.00 – 13.00 Õpetaja osa õppimisel: koolituse eesmärgistamine, õppija eripäraga arvestamine. Aktiivne ja passiivne kuulaja. Loeng, rühmatöö, praktiline töö. Õppija kaasatus õppetöösse. Iseseisva töö osa materjali omandamisel. Kuuldu kordamine. Küsimustelehed. Tagasiside koolitusele mittetraditsioonilises vormis.
14.00 – 16.00 Loeng jätkub.  
   
Koolitajate koolitust viivad läbi Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Ene Lukka-Jegikjan    
   

 

   Õppe- ja teabepäevade korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.raamat | by Dr. Radut