Skip to Content

Juhendmaterjal testmesilatele varroatoosi monitooringuks - 2011

Monitooringu eesmärk.
Varroatoosimeetme peamine eesmärk on teavitada mesinikke varroatoosi ohtudest ja monitooringu ning tõrje võimalikest lahendustest. Testmesilates saadud andmed esitletakse mesinike õppepäevadel ja edastatakse trükiteabe kaudu soovitusi ja juhiseid varroatoosialase töö ajakavast ja hooajaliste monitooringu- ning tõrjetegevuste kohta.
Samas tehakse varroatoosi jälgivates testmesilates pidevat monitooringu tööd, et jälgida olukorda varroatoosi levikul ning nõustada mesinikke vastavalt vajadusele selle kohta, millal ja milliseid tõrjetöid tuleks mesilas teha.

Monitooringu kava.
Aruandeperioodil 01.05. – 20.08.2011
Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid meetme 1.aasta tegevuskava on järgmine:
1.1. Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010-2013 1. aasta tegevuskava täitmise raames varroatoosi alase arendustegevuse osas viia 2011.a. kevadel ja suvel läbi välitööd ja vaatlused varroatoosi diagnostilisel uurimisel ja looduslähedaste ravimeetodite, sealhulgas orgaaniliste hapete baasil erinevate raviskeemide rakendamisel, kasutades mesilasperede varroanakkuse taseme diagnostiliseks hindamiseks ja ravivõtete efektiivsuse hindamiseks tarude võrkpõhjade meetodit, samuti lesehaudmel varroanakkuse hindamist.
1.2. Koostada aruanne välitööde ja katsetulemuste tulemuste alusel ja vastavalt etteantud diagnostika- ja ravimeetodite rakendamise kavale, tuues eelkõige esile ja üldistades “roheliste” ravimeetodite (orgaanilised happed, bioloogilised meetodid jms.) kasutamise kogemusi. Esitada kasutatud ravimeetodite rakendamise kirjeldused ja võrkpõhjade abil mõõdetud varroalestade langetise lugemite ja lesehaudmel varroalestade arvukuse hindamise tulemused, analüüs ja hinnang. Koguda ja esitada andmeid varroatoositõrje olukorrast ja meetoditest lähipiirkonna mesilates. Aruanne esitatakse elektroonselt ja kirjalikult paberkandjal ühes eksemplaris.
1.3. Määrata ära varrotoosi levimus Eesti mesilates ja teha kindlaks varroatoosi põhjustava varroalesta tundlikus ravimite suhtes.

Monitooringu metoodika.
Lestade arvukuse määramise monitooring ehk seire.
Monitooringuks valitakse vaatlust läbiviidavas mesilas välja vähemalt kaks test-mesilaspere, mis on keskmise suurusega ja kevadise arenguga.
Taru parasiitide koguarvu saab üsna täpselt teada, kui loetakse üle taru põhjale pudenenud loomulikul teel või ravi tulemusel surnud lestad. Seda tegevust nimetatakse lestade suremuse jälgimiseks ehk monitooringuks (lestaseireks). Monitooringuga määratakse keskmiselt ööpäevas pudenenud lestade arv.
Jälgimist teostatakse nii, et taru põhjale asetatakse võrk, millest lestad pudenevad läbi ja langevad all olevale plaadile. Võrk on selleks, et mesilased ei saaks plaadile pudenenud lesti tarust välja kanda. Põhjale asetatakse valge kirjapaber vastavalt võrkpõhja suurusele. Et vaatlustulemus oleks usaldusväärne, hoitakse plaadist eemal ka sipelgad. Niisuguseid abivahendeid, mis võivad üsna erinevalt olla kokku pandud, nimetatakse lestarestiks. Lestarest peab katma kogu tarupõhja, olenemata tarutüübist. Lestaseiret võib teostada nii lamavtarudes kui ka korpustarudes.
Mesilaspere varroatoosi ravi korral on soovitav lugeda lestade arvu ravi teostamise järgselt iga päev. Mesilaspere ravi korral märgitakse kasutatava ravimi nimetus, toimeaine, ravimeetod, säilivus, ravimi väljastaja (apteek või loomaarst), keeluaeg mesindusaadustele.

Varroalesta arvukust tuleb hinnata vähemalt kahel mesilasperel. Varroatoosi ravi korral on soovitavalt võrdluseks võtta kontrolltaru mesilastega, kellele ravi ei teostata.
Varroalesta arvukust hinnatakse alates 01. maist kuni 15-da augustini ka. üks kord nädalas kokku 15 korda. Taru põhja alla paigutatakse üheks ööpäevaks ehk 24 tunniks võrkpõhi koos valge paberiga ja selle möödumisel loetakse, mitu lesta on ühes ööpäevas võrkpõhjal olevale paberile langenud.

ManusSuurus
varroatoosi_monitooringu_juhend_01.05.-15.08.2011.pdf187.52 KB
varroalesta_loendamise_tabel_01.05.-15.08.2011.pdf112.33 KB
varroalesta_loendamise_tabel_01.05.-15.08.2011.xls27 KB


raamat | by Dr. Radut