Skip to Content

Juhendmaterjal testmesilatele varroatoosi monitooringuks - 2013

Monitooringu eesmärk.

Varroatoosimeetme peamine eesmärk on teavitada mesinikke varroatoosi ohtudest ja monitooringu  ning tõrje võimalikest lahendustest.  Testmesilates saadud andmed esitletakse mesinike õppepäevadel ja edastatakse  trükiteabe kaudu soovitusi ja juhiseid varroatoosialase töö ajakavast ja hooajaliste  monitooringu-  ning tõrjetegevuste kohta. Samas tehakse varroatoosi jälgivates testmesilates pidevat monitooringu tööd, et jälgida olukorda varroatoosi levikul  ning nõustada mesinikke vastavalt vajadusele selle kohta, millal ja milliseid tõrjetöid
tuleks mesilas teha.

Monitooringu kava.
Aruandeperioodil 01.05. – 20.08.2013
Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid meetme 3.aasta tegevuskava on järgmine:

1.1.  Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010-2013  3. aasta tegevuskava täitmise raames varroatoosi alase arendustegevuse osas viia  2013.a. kevadel ja suvel  läbi välitööd ja vaatlused varroatoosi diagnostilisel uurimisel ja looduslähedaste ravimeetodite, sealhulgas orgaaniliste hapete baasil erinevate raviskeemide rakendamisel, kasutades mesilasperede varroanakkuse taseme diagnostiliseks hindamiseks ja ravivõtete efektiivsuse hindamiseks tarude võrkpõhjade meetodit, samuti lesehaudmel varroanakkuse hindamist.

1.2.  Koostada aruanne välitööde ja katsetulemuste tulemuste alusel ja vastavalt etteantud diagnostika-  ja ravimeetodite rakendamise kavale, tuues eelkõige esile ja üldistades “roheliste” ravimeetodite (orgaanilised happed, bioloogilised meetodid jms.) kasutamise kogemusi. Esitada kasutatud ravimeetodite rakendamise kirjeldused ja võrkpõhjade abil mõõdetud varroalestade langetise lugemite ja lesehaudmel varroalestade arvukuse hindamise tulemused, analüüs ja hinnang. Koguda ja esitada andmeid varroatoositõrje olukorrast ja
meetoditest lähipiirkonna mesilates. Aruanne esitatakse  elektroonselt  või  kirjalikult paberkandjal ühes eksemplaris.

1.3.  Määrata ära varrotoosi levimus Eesti mesilates ja teha kindlaks varroatoosi põhjustava varroalesta tundlikus ravimite suhtes.

ManusSuurus
varroatoosi_monitooringu_juhend_01.05.-15.08.2013.pdf252.42 KB


raamat | by Dr. Radut